JAVNE OBJAVE

Objava dokumenata - evidencija narudžbenica za 2021. godinu

Objava dokumenata - zaključak o nekorištenju pravom prvokupa

Objava dokumenata - poništenje natječaja za prodaju zemljišta

Objava dokumenata - oglasna ploča

Objava dokumenata - natječaj za prodaju zemljišta

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“  br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 46. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18.), članka 10. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/15.) i Odluke Općinskog načelnika Općine Oprisavci  (KLASA: 947-01/20-01/01, URBROJ: 2178/14-02-20-1) od 03. lipnja 2020 godine, raspisuje se

N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci
u k.o. Prnjavor

I.

Predmet natječaja je nekretnina na području općine Oprisavci:

1. k.č.br.101/15  u k.o. Prnjavor površine 1015  m2  u naravi pašnjak
Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 7.500,00 kn.

2. k.č.br.101/16  u k.o. Prnjavor površine 1117  m2  u naravi pašnjak
Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 8.255,00 kn.

3. k.č.br.101/17  u k.o. Prnjavor površine 1123  m2  u naravi pašnjak
Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 8.299,00 kn.

4. k.č.br.101/18  u k.o. Prnjavor površine 1180  m2  u naravi pašnjak
Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 8.720,00 kn.

5. k.č.br.101/19  u k.o. Prnjavor površine 1169  m2  u naravi pašnjak
Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 8.639,00 kn.

II.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje  prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske. Sudionik natječaja ne može biti osoba koja ima duga prema Proračunu Općine Oprisavci.

III.

Ponuditelj koji sudjeluje na natječaju dužan je na ime jamčevine uplatiti 10 % od početne prodajne cijene nekretnine iz točke I. ovog natječaja, na žiro-račun Proračuna Općine Oprisavci  IBAN HR9823400091830300001, model 68, poziv na broj 9016-OIB .

 

IV.

Pisanu ponudu s pripadajućom dokumentacijom ponuditelj je dužan dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za natječaj – kupnja zemljišta PRNJAVOR – NE OTVARAJ“, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu OPĆINA OPRISAVCI, TRG SV. KRIŽA 16, 35213 OPRISAVCI ili putem pisarnice OPĆINE OPRISAVCI  na istoj adresi, najkasnije do 16.  lipnja  2020. godine.

V.

Pisana ponuda mora sadržavati:

1. naziv, odnosno osobno ime ponuditelja
2. redni broj nekretnine u natječaju te adresu i opis nekretnine za koji se podnosi ponuda
3. visinu ponuđene kupoprodajne cijene nekretnine u kunama, izraženu u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge ponuditelje
4. broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina.

Uz pisanu ponudu sudionici natječaja obvezni su priložiti:

1. presliku osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta ako je ponuditelj fizička osoba
2. presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar ako je ponuditelj pravna osoba
3. dokaz o plaćenoj jamčevini
4. potvrdu da nema duga prema Općini

VI.

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Oprisavci – u daljnjem tekstu: Povjerenstvo.
Otvaranje ponuda obaviti će se u roku 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda u  prostorijama Općine Oprisavci, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci.
Povjerenstvo otvara ponude i zapisnički utvrđuje pravovaljanost, potpunost i pravodobnost svake ponude te utvrđuje iznos najviše ponuđene kupoprodajne cijene nekretnine. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, Povjerenstvo utvrđuje najpovoljniju
ponudu koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu nekretnine.

 

VII.

Povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na temelju provedenog postupka natječaja i prijedloga Povjerenstva, donosi Odluku o najpovoljnijem ponuditelju.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci  zadržava pravo, bez navođenja razloga po provedenom natječajnom postupku, ne prihvatiti niti jednu od prispjelih ponuda.

 

VIII.

Odluka iz prethodne točke preporučenim pismom dostavlja se svim ponuditeljima s napomenom da u prostorijama općine Oprisavci imaju mogućnost uvida u zapisnik

 

IX.

Najpovoljniji ponuditelj pozvat će se da najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka poziva pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine.
Iznos kupoprodajne cijene nekretnine umanjenu za jamčevinu  kupac je dužan uplatiti na račun Općine najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora. Nadležno tijelo Općine Oprisavci može odrediti i dulji rok ako ocijeni da to u konkretnoj situaciji ne bi bilo na štetu Općine, a ako ne isplati iznos u roku, ugovor se smatra raskinutim te isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Tabularna isprava  za upis vlasništva izdat će se  nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
Sve troškove vezane za ovjeru potpisa, porez na promet nekretnina te troškove uknjižbe u
zemljišne knjige snosi kupac. Troškove procjene zemljišta, izrade elaborata i  parcelacije snosi Općina Oprisavci.

X.

Jamčevina se kupcu nekretnine uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine, a ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena vratit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Najpovoljniji ponuditelj koji odustane nakon otvaranja ponuda ili ne pristupi sklapanju ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

XI.

Uvid u dokumentaciju vezanu za prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela, dogovor o obilasku predmetne nekretnine,  te druge informacije o ovom natjeĉaju mogu se dobiti u Općini Oprisavci ili pozivom na broj telefona:  035/227-501.

 

KLASA: 947-01/20-01/01                                          
URBROJ: 2178/14-02-20-2

OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević

Objava dokumenata - oglasna ploča

Objava dokumenata - oglasna ploča