DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI


..: Flash Menu :..
Gdje sam: Naslovnica | srt.9 [arhiva] [ online: 3][chat][ExcelEvid]
[max online: 35] Broj posjeta:
Čestitka
18.4.2014Javni natječaj
17.4.2014
grbRH  
  - tekst natječaja
REPUBLIKA HRVATSKA   - obrazac ponude za zakup
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA   - zahtjev za potvrdu o nepostojanju duga

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci 174A, 35213 Oprisavci
tel/fax: 035/227-510
OIB: 52262354242
e-mail: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr
internet adresa: www.opcina-oprisavci.hr

KLASA: 940-01/14-02/01
URBROJ: 2178/14-01-14-1

         Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 47. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 11/09), te članka 27. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 6/13), Općinski načelnik Općine Oprisavci raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci


I
PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Oprisavci i to:

rb

ko

namjena

početna cijena

površina ha

zbroj ha

početna cijena zbrojno

1

Oprisavci

1913/1

pašnjak

35,92 kn

0,2851

1,1639

146,65 kn

Oprisavci

1913/2

pašnjak

39,19 kn

0,3110

Oprisavci

1913/3

pašnjak

38,33 kn

0,3042

Oprisavci

1913/4

pašnjak

33,21 kn

0,2636

2

Oprisavci

1917

oranica

243,14 kn

0,6927

--

 --

3

Prnjavor

313

pašnjak

399,03 kn

3,1669

--

 --

4

Prnjavor

170

pašnjak

174,79 kn

1,3872

--

 --

5

Stružani

435/1

pašnjak

4.138,57 kn

32,8458

--

 --

6

Stružani

434

pašnjak

3.290,62 kn

26,1160

--

 --

7

Stružani

435/3

pašnjak

86,99 kn

0,6904

--

 --

8

Svilaj

436/1

pašnjak

2.393,65 kn

18,9972

--

 --

9

Svilaj

366

oranica

103,12 kn

0,2938

--

 --

10

Kuti Trnjanski

536

oranica

203,72 kn

0,5804

--

 --

11

Kuti Trnjanski

564

oranica

129,24 kn

0,3682

--

 --

12

Zoljani

159

pašnjak

172,85 kn

1,3718

--

 --

13

Zoljani

117

pašnjak

63,63 kn

0,5050

--

 --

14

Kupina

362/24

oranica

475,92 kn

1,3559

--

 --

(2) Uvid u kopiju katastarskog plana pojedinih čestica moguće je obaviti u prostorijama Općine Oprisavci. Na zahtjev, zainteresirani mogu dobiti i primjerak kopije plana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

II
UVJETI NATJEČAJA

(1) Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Oprisavci iz ovog natječaja daje se u zakup na rok od 5 godina. Iznimno, zakup zemljišta navedenog pod rednim brojem  2 (k.č. 1917 u k.o. Oprisavci), rednim brojem  5  (k.č. 435/1 u k.o. Stružani), i rednim brojem 11 (k.č. 564 u k.o. Kuti Trnjanski), može isteći i prije navedenog roka zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Oprisavci.
(2) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva (OPG), koje uplate jamčevinu.
(3) Jamčevina iznosi 500,00 kuna za svaki redni broj na koji se natjecatelj natječe, i uplaćuje se žiro račun Općine Oprisavci broj HR9823400091830300001, model HR68, poziv na broj 7706-OIB , uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – zakup općinskog zemljišta za k.č.br._____”.
(4) Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu zakupa, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.
(5) Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Oprisavci za k.č.br._____ u k.o. Oprisavci - NE OTVARATI!“.
(6) Rok za dostavu ponuda je 28.04.2014. do 12:00 sati i istovjetan je vremenu javnog otvaranja ponuda. Ponude zaprimljene nakon navedenog roka smatrati će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
(7) Ponuda obvezno mora sadržavati:

 • ime, prezime, adresu te OIB ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta ili OPG-a za pravne osobe
 • presliku osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra ili obrtnice ili upisnika OPG-a za pravne osobe,
 • katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi te površinu čestice odnosno grupe čestica,
 • ponuđeni iznos godišnje zakupnine za redni broj čestice ili grupe čestica za koje se ponuditelj nadmeće,
 • potvrdu Općine Oprisavci da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Općine Oprisavci ni po kojoj osnovi,
 • presliku dokaza o uplati jamčevine,
 • broj (IBAN) bankovnog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci.

(8) Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su zemljišna cjelina.
(9) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude te ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete isključiti će se iz sudjelovanja u postupku natječaja.
(10) Javno otvaranje ponuda održati će se 28.04.2014. u 12:00 sati u prostorijama Općine Oprisavci.

III
UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(1) Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:
1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz točke 1. ovoga stavka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,
b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,
c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz točke 2. ovoga stavka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koji provodi natječaj,
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili  drugu poljoprivrednu školu,

(2) Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

(3) Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),
- potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
- pravna  osoba  registrirana  za  obavljanje  poljoprivredne  djelatnosti  (dokaz:  izvod  iz  sudskog registra),
- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),
- dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
- gospodarski objekt – građevna ili uporabna dozvola,
- odnos grlo-hektar - potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,
- dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,
- odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,
- uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova
- ovjerenu presliku diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
- razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

(4) Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog nadmetanja sa Općinom Oprisavci sklopiti Ugovor o zakupu.
(5) O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
(6) Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude ili zaključenja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a predmetno poljoprivredno zemljište će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema ta će k.č. biti uključena u sljedeći natječaj.

IV
UVJETI UGOVORA O ZAKUPU

(1) Ugovor o zakupu sklapa se na pet godina, osim za čestice navedene u glavi II, stavku 1. Uvjeta ovog natječaja za koje se ugovor sklapa do privođenja katastarskih čestica namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Oprisavci.
(2) Poljoprivredno zemljište se daje u zakup radi sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, uz uvjet da se na istom ne smiju podizati trajni nasadi već se može koristiti za jednogodišnje ratarske kulture.
(3) Zemljište u zakupu ne može se dati u podzakup niti koristiti protivno njegovoj namjeni. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena promjena namjene, gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.
(4) Općina Oprisavci će jednostrano raskinuti ugovor u slučaju  potrebe  privođenja  zemljišta  namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka  vremena  trajanja  zakupa,  uz  obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade, te zemljište preda u posjed općini bez prava na naknadu za uložena sredstva ili  naknadu štete.
(5) Rokovi u kojem zakupnik treba izaći iz posjeda utvrdit će se odredbama u ugovoru.

V
PONIŠTENJE NATJEČAJA

            (1) Općina Oprisavci zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

  Općinski načelnik
  Pejo KovačevićTekst natječaja [PDF]
Obrazac ponude za zakup [PDF]
Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Općini [PDF]


Križni put
15.4.2014
Uzmi svoj križ i slijedi me

       Pod gelsom, "Uzmi svoj križ i slijedi me", 400-tinjak vjernika župe Preslavnog Imena Marijina iz Svilaja zajedno sa svojim župnikom vlč. Jakobom Šunjarom po prvi put u povijesti župe sudjelovali su u župnom Križnom putu. Kroz čitanja 14 postaja povezali su svih pet filijala župe. Prva postaja bila je župna crkva u Svilaju iz koje su vjernici krenuli na križni put, svako sa svojim nakanama i potrebama.

     "Htjeli smo zagrliti župu ovom pobožnošću i to smo i uspjeli. Kao župnik sam sretan, obišli smo sve križeve krajputaše i stali kod svake filijalne crkve u Sredancima, Stružanima, Zoljanima, Prnjavoru i Novom Gradu, a to je otprilike 14,5 km.  Ne mogu reći koliko sam sretan i zadovoljan, radost je moja prevelika što je bilo vjernika koji su u vrijeme korizme i krize duhovnog i moralnog identiteta spremno krenuli za Kristom“, kazao je vlč. Jakob Šunjara na završetku Križnog puta.

     Njegovo oduševljenje dijele i vijernici koji su puni riječi hvale za svog župnika. "Bez problema sam izdržao put, nadam se da će ovo prerati u tradiciju, i hvala našem župniku na ovom", kaže Dražen Terzić iz Svilaja. "Ne mogu vam reći koliku sreću i radost osjećam sada, to se ne može opisati, nije bilo lako preći toliki put ali kada dođete do cilja, osjećate radost", kaže Katarina Tadić iz Novog Grada. "Ja sam nosio križ, nije bilo lako, trebalo je proći s njim kroz mnoga sela naše župe, pomagao mi je prijatelj Alen Terzić. Hvala mu, a hvala i župniku što mi je povjerio tu zadaću", kaže Matej Dorić, iz Svilaja.Udruga žena "SMILJAK"
14.4.2014
Uskrsne košarice i salvete -Cvjetnica, 17. travnja 2014.

      Uskrsne košarice i salvete bila je tema izložbe koju je u kapelici crkve Uzvišenja Svetog Križa postavila Udruga žena "Smiljak" iz Oprisavca.

      Izuzetno ljijepu izložbu pogledali su brojni posjetitelji dok je pažnju djece privuklo veliko šareno jaje i zečići postavljeni vani na travi.

      Fotografije možete pogledati na facebook stranicama općine Oprisavci [poveznica]Foto: Anđa Kovač i Anamarija Stojanović

Predsjednica udruge: Marija Stojanović


Predavanje
14.4.2014
Strukturni fondovi EU i ruralni razvoj

       Obavještavamo zainteresirane da će se u četvrtak, 17. travnja 2014. godine u 10 sati u prostorijama općine Oprisavci održati predavanje na temu

STRUKTURNI FONDOVI EU I RURALNI RAZVOJ
Predavač: Božica Sedlić - "Europski dom"


Akcija Crvenog križa općine Oprisavci - otvoreno pismo ravnatelju škole
7.4.2014
HRVATSKI CRVENI KRIŽ    
GDCK SLAVONSKI BROD    
ODCK OPĆINE OPRISAVCI    
    OŠ Stjepan Radić - Oprisavci
    n/r Antun Beraković, ravnatelj

PREDMET: Uskrsna akcija prikupljanja hrane za stare i nemoćne s područja općine Oprisavci


Poštovani,

          kao i prijašnjih godina na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod, Općinsko društvo Crvenog križa općine Oprisavci (ODCKOO) organizira akciju prikupljanja hrane (osnovnih životnih potrepština) za stare i nemoćne mještane s područja općine Oprisavci, te Vas molimo da glas o toj akciji proslijedite učenicima viših razreda OŠ Stjepan Radić u Oprisavcima.

          Akcija prikupljanja trajati će do petka 11. travnja do 14:00 sati. Molimo sve roditelje i učenike koji su u mogućnosti, da sudjeluju u ovoj humanitarnoj akciji te da daju svoj doprinos u vidu ne pokvarljivih namirnica tipa sol, šećer, brašno, ulje, tjestenina, konzervirana hrana, slatkiši, voće, i tome slično.

            Napominjem da će se sva prikupljena hrana podijeliti starim i nemoćnim osobama na području naše općine, s naglaskom na osobe kojima nema tko doći poželjeti sretan Uskrs! Unaprijed se zahvaljujem svima koji će podržati ovu akciju!
Predsjednik ODCKOO: Tomislav Zečević

14.4.2014
       Od srca se zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u uspješno provedenoj akciji prikupljanja hrane, kao i volonterkama Crvenog križa koje će najpotrebnijima uručiti pakete.Vodomjerna okna
1.4.2014
 


       Privremena odluka kojom se korisnicima dozvoljava izgradnja vodomjernog betonskog okna
       Tehnička skica vodomjernog betonskog oknaObavijest poljoprivrednicima
21.3.2014
Evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja

      Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12) propisana je obveza vođenja evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja svim pravnim i fizičkim osobama koje ista koriste.

      S tim u vezi, donosimo vam obrazac koji možete koristiti u tu svrhu.


Gospodarenje privatnim šumama
27.2.2014
Izrada programa gospodarenja šumama
 
Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2  
10000 Zagreb  

JAVNI POZIV

     Obavještavaju se šumovlasnici u katastarskim općinama KUTI TRNJANSKI, OPRISAVCI I POLJANCI da započinje izmjera šuma u privatnom vlasništvu u svrhu IZRADE PROGRAMA GOSPODARENJA U PRIVATNIM ŠUMAMA: "ZAPADNO TRNJANSKE ŠUME".

     Pozivaju se vlasnici šuma da prisustvuju predavanju o Programima gospodarenja koji se izrađuju za privatne šume u katastarskim općinama KUTI TRNJANSKI, OPRISAVCI I POLJANCI u zgradi općine Oprisavci u petak, 7. ožujka u 13:00 sati.Slavonijatrans
27.2.2014
Tehnički pregled traktora

OBAVIJEST

     

       Obavještavamo vas da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u četvrtak, 6. ožujka 2014. godine u Oprisavcima, u prostorijama upravne zgrade Općine, Oprisavci 174A.

Voditelj STP-a: Franjo Stanić


Facebook
27.2.2014
Od sad i na facebooku

       Od danas sve važnije društve objave općine Oprisavci možete pratiti i na našoj službenoj Facebook stranici odnosno na https://www.facebook.com/opcinaoprisavci.: komentiraj :.
[vidi knjigu gostiju]Korištenje vode za navodnjavanje
25.2.2014
Korištenje vode iz zdenaca za navodnjavanje - Zahtjev

Produženje roka za ishođenje vodopravne dozvole za korištenje vode za navodnjavanje iz zdenaca


       Izvješćuju se mještani općine Oprisavci da su stupile na snagu izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/14) kojima se produžuje rok za podnošenje zahtjeva za vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje po jednostavnijoj proceduri (do 30. lipnja 2014. godine).

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu na adresu:

HRVATSKE VODE
VGO za srednju i donju Savu
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

          Prilikom podnošenja zahtjeva važno je navesti način na koji se želi plaćati naknada, te su propisane dvije varijante:

            1. postavljanje   vodomjera  (postavljanje istog vrši ovlaštena firma na teret
                podnositelja zahtjeva,  a cijena  istog   kreće  se oko  600,00 kunaU  slučaju  
                postavljanja   vodomjera plaća se naknada po stvarnoj potrošnji, a ista iznosi   
                0,08  kn/m3

            2. godišnje  paušalno plaćanje u iznosu od 500,00 kuna po hektaru godišnje,
                odnosno 2.500,00 kuna za 5 ha za cijelu godinu bez obzira na potrošnju.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.Pokladno jahanje - Oprisavci 2014.
19.2.2014
Izvještaj Slavonsko-Brodske televizije

.: komentiraj :.
[vidi knjigu gostiju]


Poljoprivredno savjetodavna služba
18.2.2014
Zimska predavanja za poljoprivrednike


      O okviru obveznih zimskih predavanja Savjetodavne službe, u srijedu 12. veljače 2014. godine u prostorijama općine Oprisavci održana su predavanja s temama:

 • višestruka sukladnost
 • aflatoksini u stočnoj hrani
 • održiva uporaba pesticida
 • OS hibridi kukuruza - Poljoprivredni institut osijek
      Predavanjima se odazvao velik broj poljoprivrednika kojima i ovim putem zahvaljujemo na dolasku.
Javni poziv
17.2.2014
        Kupnja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

J A V N I   P O Z I V

        za iskaz interesa za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom sukladno članku 50. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 22. ožujka 2013. godine. Tekst Zakona u cjelini možete pročitati ovdje.


Pomoć roditeljima novorođene djece - Javni poziv
12.2.2014
JAVNI POZIV roditeljima djece rođene u 2014. godini

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 12. veljače 2014. godine

JAVNI POZIV
RODITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se roditelji novorođene djece, koji imaju prebivalište na području općine Oprisavci da u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za djecu rođenu u 2014. godini.

       Pravo na financijsku pomoć ostvaruje se podnošenjem propisanog zahtjeva uz obvezno prilaganje dokumenata kako je navedeno u članku 5. Odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2014. godini.

       Financijska potpora za novorođenu djecu isplatit će se iz proračuna općine Oprisavci za proračunsku 2014. godinu. Iznos financijske potpore iznosi 2.500 kuna po djetetu, a isplatiti će se u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Preuzimanje: zahtjev | odluka

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE 30 DANA OD DANA ROĐENJA DJETETA!   Pokladno jahanje
31.1.2014
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OPRISAVCI ORGANIZIRA TRADICIONALNO ČETVRTO

POKLADNO JAHANJE


U NEDJELJU, 16. VELJAČE 2014. GODINE S POČETKOM U 12:00 SATI
NA IGRALIŠTU OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ U OPRISAVCIMA.


     Kako je predviđeno programom, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati povorka pokladnih jahača posjetit će četiri postaje u naselju Oprisavci. U povorci će sudjelovati 50-ak jahača s istočnog i zapadnog dijela Brodsko-posavske županije.

Udruge učesnice:


- „SLAVONIJA“ Slavonski Brod
- „LIPICANAC“ Ruščica
- „UDRUGA RATARA I STOČARA“ Sikirevci
- „ERGELA Dorić“ Svilaj
- „ERGELA Medvidović“ Sikirevci


     Po završetku događaja uz prigodnu večeru u krugu općinske zgrade, učesnike povorke pokladnog jahanja, jahače i goste zabavljati će TS ATAŠE iz Novog Grada.


Pozivamo sve ljubitelje tradicijske kulture da svojom nazočnošću podrže ovu manifestaciju!

Predsjednik TZ općine Oprisavci: Pejo Kovačević

.: komentiraj :.
[vidi knjigu gostiju]Akcija Hrvatskog Crvenog križa
6.2.2014
Dragovoljno darivanje krvi - Daruj krv, spasi život!!


      U srijedu 5. veljače 2014. godine u vremenu od 17oo do 19oo sati u prostorijama Općine Oprisavci, organizirano je dragovoljno darivanje krvi u organizaciji Transfuzijskog centra KBC Osijek, Gradskog društva Crvenog Križa Slavonski Brod i Općinskog društva Crvenog Križa općine Oprisavci.

     Zahvaljujemo se svima koji su pomogli da se ova akcija uspješno provede, a u prvom redu svim darivateljima koji su se odazvali na poziv za dobrovoljno darivanje krvi, zatim Gradskom društvu Crvenog križa Slavonski Brod, g. Peri Grgić, Tatjani Kolobarić, te općinskom načelniku općine Oprisavci g. Peji Kovačević za svesrdnu pomoć i podršku u provođenju ove humanitarne akcije. Općina Oprisavci donirala je sredstva za osvježenje i okrijepu darivateljima krvi, te osoblju Transfuzijskog centra KBC Osijek.

        Pozivu na dobrovoljno darivanje krvi odazvalo se 27 darivatelja od kojih 8 novih koji su prvi puta darivali krv. Ovim se putem svima zahvaljujemo te objavljujemo njihova imena:

 1. Alasić Miroslav, Oprisavci
 2. Babić Darko, Svilaj
 3. Cvijanović Mladen, Oprisavci
 4. Dumendžić Ivan, Svilaj
 5. Đurinac Snježana, Oprisavci
 6. Forgač Đuro, Prnjavor
 7. Jaredić Krunoslav, Oprisavci
 8. Katalinić Zdravko, Trnjanski Kuti
 9. Kopčić Nikola, Oprisavci
 10. Kovačević Dragica, Oprisavci
 11. Kovačević Helena, Oprisavci
 12. Kovačević Ivica, Oprisavci
 13. Kovačević Magdalena, Oprisavci
 14. Kurkutović Danijela, Oprisavci
 1. Kurkutović Šimo, Oprisavci
 2. Martić Trpimir, Poljanci
 3. Mišanec Vladimir, Poljanci
 4. Perković Tomislav, Svilaj
 5. Sertić Ivan, Garčin
 6. Šainčević Antun, Oprisavci
 7. Šulc Tomislav, Trnjanski Kuti
 8. Terzić Dražen, Svilaj
 9. Trepšić Mirko, Stružani
 10. Uremović Anamarija, Prnjavor
 11. Vidaković Ivan, Oprisavci
 12. Zečević Lidija, Trnjanski Kuti
 13. Žambok Krešimir, Svilaj

Predsjednik Općinskog društva Crvenog križa općine Oprisavci
Tomislav Zečević


Obavijest
29.1.2014
        Tehnički pregled traktora i poljoprivrednih prikolica

        SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

        Obavještavamo vas da će SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. i CROATIA OSIGURANJE d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u PONEDJELJAK, 3. VELJAČE 2014. GODINE u Oprisavcima, na parkiralištu pred općinskom zgradom odnosno administrativne poslove u prostorijama općine Oprisavci (vijećnica).

Voditelj STP-a: Franjo Stanić


Akcija Hrvatskog Crvenog križa
28.1.2014
Dragovoljno darivanje krvi - Daruj krv - SPASI ŽIVOT!


HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLAVONSKI BROD
OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPĆINE OPRISAVCI

      U srijedu, 5. veljače 2014. godine u vremenu od 1700 do 1900 sati u prostorijama općine Oprisavci Gradsko društvo Crvenog Križa Slavonski Brod i Općinsko društvo Crvenog Križa općine Oprisavci, organiziraju dragovoljno darivanje krvi.

      Pozivamo sve dobre ljude da se odazovu ovoj humanoj akciji i daruju krv. Za lječenje bolesnih u našoj Brodskoj bolnici za 2014. godinu moramo osigurati 4.000 doza krvi. To je iznimno veliki broj koji možemo ostvariti samo ako se odazovu svi koji mogu darovati krv.

      Krv mogu darivati samo zdravi ljudi. Prije darivanja krvi svatko prođe kratki lječnički pregled. Darovanu količinu krvi organizam darivatelja nadoknadi vrlo brzo bez ikakvih posljedica. Nakon darivanja krv u transfuziji prolazi različita testiranja kako bi se utvrdilo može li se koristiti kao lijek. Na taj način se vrši i dodatna kontrola zdravlja onoga tko je krv darovao, a to može biti vrlo korisno za darivatelja, poglavito da se u ranoj fazi otkrije neki zdravstveni problem kojeg darivatelj nije bio svjestan.

      ODAZOVITE SE DARIVANJU KRVI JER DARUJUĆI KRV DANAS, OSIGURAVATE SEBI, SVOJOJ OBITELJI, SVOJIM SURADNICIMA I PRIJATELJIMA TAJ NEZAMJENJIVI LIJEK SUTRA, KAD NEKOM OD VAS ZATREBA!      HVALA U IME SVIH KOJIMA ĆETE DARUJUĆI KRV SPASITI ŽIVOT!


- stranica br. 9 -